Gezinshuiszorg

Kenmerken van onze gezinshuiszorg:

 • wonen in een gezin
 • met kinderen van alle leeftijden
 • twee vaste gezinshuisouders
 • professionele opvoeders, maar “zo gewoon mogelijk”
 • in samenwerking met ouders en plaatsers
 • midden in de maatschappij

Beschrijving interventie

De gezinshuizen van Shelterzorg zijn gevestigd in de gemeente Wijchen. De gezinshuizen willen een veilige plek bieden om op te groeien aan kinderen en jongeren voor wie veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Een gezinshuis bestaat uit een echtpaar van professionele opvoeders, al dan niet met eigen inwonende kinderen, en 2 tot 8 opgenomen kinderen.

Doelgroep

De gezinshuizen zijn er voor jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, zowel jongens als meisjes. Het betreft kinderen die vanwege problemen in het gezin, eigen problematiek of een combinatie daarvan niet langer thuis bij hun ouders kunnen wonen. De aard van de problematiek betreft bijvoorbeeld:

 • Licht verstandelijke beperking
 • Gedragsproblematiek
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Psychiatrische problematiek: persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsproblematiek,angsten of traumagerelateerde klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD
 • Problemen in de ouder-kindrelatie of de overige gezinsrelaties.
 • Pedagogische onmacht
 • Persoonlijke problemen bij de ouders die maken dat zij niet in staat zijn hun opvoedtaken op een goede manier te volbrengen.

Exclusiecriteria:

 • Indien middelengebruik bij het kind op de voorgrond staat of anderszins een belemmering vormt voor de ontwikkeling.
 • Indien de problematiek vraagt om langdurige, gespecialiseerde behandeling
 • Lichamelijke problematiek die verpleging behoeft