Gezinshuis - Nebo

Gezinshuiszorg vanaf 16 jaar met de nadruk op zelfstandigheid

Kenmerken van de zorg op Nebo:

  • gezinshuiszorg vanaf 16 jaar
  • vanuit (verlengde) jeugdwet
  • begeleiding door vaste gezinshuisouders en begeleiders
  • gericht op zelfstandig leren worden
  • je eigen plek
  • altijd met een vertrouwd iemand in de buurt
  • steeds meer (leren) zelf doen
  • midden in de maatschappij
  • verbonden met je familie en netwerk

Beschrijving interventie

Nebo is een gezinshuis in Wijchen dat zich richt op jonge mensen met als doel hen te begeleiden naar zelfstandig wonen

Doelgroep

Nebo is er voor jonge mensen vanaf 16 jaar. Het betreft jongeren die graag willen leren zelfstandig te wonen, maar door hun persoonlijke problematiek of achtergrond daarbij belemmeringen ervaren. Vanwege de aard van hun beperking(en) of belemmeringen in de thuissituatie, hebben deze jongeren professionele ondersteuning nodig bij het zelfstandig worden. De aard van de problematiek betreft bijvoorbeeld:

 • Licht verstandelijke beperking
 • Gedragsproblematiek
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Psychiatrische problematiek: persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek, angstproblematiek traumagerelateerde klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD
 • Systeemproblematiek en problemen in de ouder-kindrelatie

Exclusiecriteria:

 • Indien middelengebruik op de voorgrond staat of anderszins een belemmering vormt voor de ontwikkeling.
 • Indien de problematiek vraagt om langdurige, gespecialiseerde behandeling
 • Lichamelijke problematiek die verpleging of verzorging behoeft
 • Jongeren van wie bij aanvang duidelijk is dat zij zeer langdurig (langer dan 2 á 3 jaar) op 24-uurszorg aangewezen zullen zijn en weinig tot geen mogelijkheden hebben om te groeien in zelfstandigheid. Voor hen is woongroep Ezer meer geschikt.
 • Nebo bestaat uit maximaal 11 jongeren. Voor jongeren die niet in staat of bereid zijn te functioneren in een groepssetting, is Nebo niet geschikt.

De jongeren die op Nebo komen wonen zijn in staat en bereid om zich te laten begeleiden en sturen door de gezinshuisouders en de begeleiders. Ze weten wat ze willen leren en laten zich daarbij ondersteunen. niet ontwikkelingsperspectief staat centraal in de keuze voor Nebo.