Beschermd Wonen - Ezer

Ondersteund wonen in een beschermde omgeving

Kenmerken van onze zorg op Ezer:

 • beschermd wonen vanaf 18 jaar
 • gericht op langdurige zorg
 • je eigen appartement,
 • onder hetzelfde dak met gezinshuisouders
 • 24/7 vertrouwde begeleiders aanwezig
 • maatwerk: zelf doen wat kan, hulp waar nodig
 • mogelijkheid om samen te koken, eten, koffie drinken, gezelligheid
 • meedoen in de maatschappij
 • verbonden met wie er belangrijk voor je zijn

Beschrijving interventie

Ezer is een voorziening voor beschermd wonen in Wijchen, die zich richt op jongvolwassenen die langdurig 24-uursondersteuning nodig hebben bij wonen, werken en leven. De zorg is gericht op het ondersteunen van competenties en zelfredzaamheid, het versterken van maatschappelijke participatie en op kwaliteit van leven.

Doelgroep

Ezer is er voor volwassen bewoners, zowel mannen als vrouwen. Het betreft bewoners vanaf ongeveer achttien jaar die in een zelfstandig appartement wonen, maar door hun persoonlijke problematiek of achtergrond daarbij belemmeringen ervaren en zorg behoeven die 24 uur per dag beschikbaar is.

Vanwege de aard van hun beperking(en) hebben deze bewoners langdurig professionele ondersteuning nodig bij wonen, werken en het leven van alledag. De aard van de problematiek betreft bijvoorbeeld:

 • Licht verstandelijke beperking
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Psychiatrische problematiek: persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsproblematiek, angstproblematiek traumagerelateerde klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD

Exclusiecriteria:

 • Indien middelengebruik op de voorgrond staat of anderszins een belemmering vormt voor de ontwikkeling.
 • Indien de problematiek vraagt om langdurige, gespecialiseerde behandeling
 • Lichamelijke problematiek die verpleging behoeft
 • Ernstige of frequente fysieke agressie

Bewoners hebben doorgaans een WLZ-indicatie en hebben behoefte aan een woonplek waar zij langdurig kunnen verblijven met 24-uurs ondersteuning door vaste begeleiders. We verwachten van bewoners dat zij zich willen laten begeleiden waar dat nodig is en dat ze in staat en bereid zijn goede huisgenoten te zijn voor elkaar.