Over ons

Shelterzorg wil een veilige plek bieden aan jeugdigen voor wie deze veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Deze veilige plek betekent een plaats waar jeugdigen zichzelf kunnen zijn, zich bewust mogen worden van hun unieke identiteit en zich verder mogen ontwikkelen.

Missie:

Veilige plek

Shelterzorg wil een veilige plek bieden aan jeugdigen voor wie deze veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Deze veilige plek betekent een plaats waar jeugdigen zichzelf kunnen zijn, zich bewust mogen worden van hun unieke identiteit en zich verder mogen ontwikkelen.

Innerlijke overtuiging

Shelterzorg werkt vanuit een christelijke overtuiging met respect voor anders denkenden. Iedereen verdient liefdevolle zorg en aandacht. De kracht, passie en motivatie om dit werk te kunnen doen komt voort uit onze levensovertuiging.

Natuurlijk samenlevingsverband

Shelterzorg is van mening dat iedere jeugdige zich kan ontwikkelen tot iemand die een waardevolle bijdrage levert in de maatschappij. Wij willen een natuurlijk samenlevingsverband bieden waarbinnen professionele opvoeders dag en nacht beschikbaar zijn. De ondersteuning is onvoorwaardelijk en gericht op een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven. Daarbij staat niet het probleemgedrag voorop, maar de fysieke, sociaal-emotionele en mentale behoeften van de jeugdige.

Visie:

Het gewone leven ervaren

Wij gaan er van uit dat een jeugdige een uniek individu is met eigen mogelijkheden die net als ieder ander het gewone leven wil ervaren. Dat lijkt soms lastig door hun specifieke achtergrond of beperking. Door samen stappen te maken en tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van de jeugdige ontwikkelen we handvatten om mee te kunnen doen in het gewone maatschappelijk leven.

Verbinding

Shelterzorg vindt het belangrijk dat de verbinding met een eigen netwerk onderhouden wordt op een manier die aansluit bij de behoefte van de jeugdige. Ouders zijn daarbij heel belangrijk. Tegelijkertijd bouwen we aan nieuwe relaties binnen en buiten Shelterzorg. De ondersteuningsrelatie met de gezinshuisouders is essentieel voor de afname van stress en de verdere ontwikkeling.

Ontwikkeling vanuit eigen kunnen

We besteden bij Shelterzorg aandacht aan de talenten van de jeugdige. Door samen te werken en door de dagelijkse activiteiten worden competenties verder opgebouwd op een manier die past bij de persoon en die toewerkt naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Jeugdigen die ervaren dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren, ontwikkelen een beter zelfbeeld en een betekenisvol bestaan.

Professionele ondersteuning

De medewerkers van Shelterzorg zijn professionals die een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie waarborgen. Zij hebben oog voor de signalen die de jeugdige afgeeft en reageren daar zo adequaat mogelijk op. Geborgenheid en structuur zijn daarbij kernbegrippen.

Trinity – Ik wens jou:

Waarden:

De intensieve zorg aan de jongeren wordt vorm gegeven vanuit samenwerking waarin je kwetsbaar mag zijn, er oprecht naar je geluisterd wordt, er respect is voor wie je bent.

Geloof

De Christelijke identiteit van Shelterzorg betekent dat we werken vanuit bijbelse normen en waarden. Daarin staat de dienstbaarheid aan elkaar centraal.

Verbinding

In de intensieve samenwerking tussen de professional en de jongere ontstaat een ondersteuningsrelatie die vanuit de professional onvoorwaardelijk moet zijn. Alleen op die manier zal er vertrouwen komen en zal de relatie betekenis krijgen. Dit vertrouwen ontstaat alleen wanneer de jongere zich veilig voelt en de ondersteuning op maat aangeboden wordt.

Vertrouwen

We geven de jongeren vertrouwen en nabijheid en zorg. Vertrouwen in wat ze zelf kunnen, nabijheid en zorg waar dat nodig is. We gaan uit van de mogelijkheden van de jongeren.

Om dit te kunnen bieden, willen we als team leven naar de volgende waarden: respect voor elkaar, elkaar durven aanspreken, aanvullen waar nodig, samen één team vormen.